Naudojimo taisyklės

1.Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „ auto-loads.com“ (juridinio asmens kodas – 3025 65898, registruotos buveinės adresas – Kauno m. sav. Kauno m. Zanavykų g. 46A, Lietuva, el. pašto adresas – admin@auto-loads.com) (toliau – auto-loads.com) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine auto-loads.com (toliau – Svetainė).

1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.4. Svetainėje teikiamos Paslaugos yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, Jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir auto-loads.com reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2.Bendrosios sąlygos

2.1. auto-loads.com suteikia Klientams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.

2.2. auto-loads.com jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). auto-loads.com nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

2.3. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma auto-loads.com pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

2.4. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso auto-loads.com arba auto-loads.com teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.5. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda auto-loads.com šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:

2.5.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;

2.5.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;

2.5.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

3.Kliento teisės ir pareigos

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę juridinio asmens duomenis ir el.pašto adresą;

3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

3.1.3. naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją ;

3.1.4. užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, failus, kompiuterių programas, el.pašto laiškus ir kt. (toliau – Kliento informacija):

3.1.4.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;

3.1.4.2. nesiūlo įsigyti prekes ir/ar paslaugas, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;

3.1.4.3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

3.1.4.4. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);

3.1.4.5. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

3.1.4.6. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu;

3.1.4.7. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su auto-loads.com tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.

3.1.5. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t;

3.1.6. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;

3.1.7. nedelsdamas pranešti auto-loads.com apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje;

3.1.8. nedelsdamas el.paštu pranešti auto-loads.com, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;

3.1.9. neskelbti Svetainėje Skelbimų, kuriuose ieškoma ir/ar siūloma tos pačios prekės daugiau nei vieną kartą;

3.1.10. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse;

3.1.11. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių sekomis.

3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis/ji:

3.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1-3.1.11 punktuose;

3.2.3. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir auto-loads.com sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.2.4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o auto-loads.com neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

4. auto-loads.com teisės ir pareigos

4.1. auto-loads.com turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę pakeitimu, Kliento Skelbimo panaikinimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:

4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

4.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;

4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, auto-loads.com nuomone, netinkamai elgiasi;

4.2. auto-loads.com turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones auto-loads.com turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;

4.3. auto-loads.com turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei, auto-loads.com nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

4.4. auto-loads.com turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.

4.5. auto-loads.com turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Sveiatnėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, auto-loads.com pateiks Klientui sąskaitą.

4.6. auto-loads.com turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus auto-loads.com įmonės pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai auto-loads.com.

4.7. Šalys susitaria, kad auto-loads.com turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

5.Mokamos paslaugos

5.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

5.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka auto-loads.com už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. auto-loads.com turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

5.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejus, nurodytus šių taisyklių 5.4. ir 4.5. punktuose, auto-loads.com, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.4. auto-loads.com turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju auto-loads.com gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

6.Asmens duomenys

6.1. Tiekėjas turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar Tiekėjo kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Tiekėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais. Tiekėjas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.

6.3. Vartotojas auto-loads svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Šie Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Vartotojo.

6.4. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir pateikdamas Asmens duomenis:

6.4.1. suteikia teisę Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymą ir valdymą, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;

6.4.2. pareiškia, kad jis pateikia savo Asmens duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje 5 (penkerius) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos;

6.4.3. sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (tel. nr., el. p. adresą ir kt.) internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).

6.5. Vartotojas patvirtina, kad jo auto-loads svetainėje pateikiami Asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.

6.6. Tiekėjas tvarkydamas Asmens duomenis:

6.6.1. naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, auto-loads svetainės ir/ ar Paslaugų vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Paslaugas, auto-loads funkcionalumo patobulinimus, pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;

6.6.2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;

6.6.3. turės teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Vartotojo įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms), taip pat teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

6.7. Vartotojas, pateikęs Tiekėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Vartotojas visus prašymus Tiekėjui, susijusius su Vartotojo Asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu auto-loads svetainės kontaktuose). Atsakymus į tokius Vartotojo paklausimus Tiekėjas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Vartotojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Vartotojui priimtina forma. Atsakymas Vartotojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Tiekėjas neteiks asmens duomenų, jei Vartotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Vartotojui.

6.8. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

6.9. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Tiekėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.

6.10. Tiekėjas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Vartotojo Asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris. Organizuojant žaidimus, reklamines akcijas Tiekėjas gali tvarkyti dalyvavimui tokiame žaidime, reklaminėje akcijoje reikalingų sąlygų išpildymą patvirtinančius duomenis, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime.

6.11. Vartotojo duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:

6.12. Tiekėjas gali derinti turimą informaciją apie Vartotoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Vartotojui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Vartotojui.

6.13. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Vartotojas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais. Tiekėjas stengiasi siųsti Vartotoją dominančią informaciją ir pasiūlymus.

6.14. Tiekėjas gavęs iš Vartotojų kontaktinius Asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta tvarka šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, Vartotojui suteikiant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu Vartotojas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.

6.15. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenuodydamas nesutikimo motyvų. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose, arba informavęs apie nesutikimą Tiekėją el. laišku. Tiekėjas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Vartotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.16. Jei Vartotojas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), Vartotojas supranta ir sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali būti teikiami Tiekėjo pasiūlymai. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.

7.Atsakomybės ribojimas

7.1. Klientas sutinka, kad auto-loads.com nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

7.2. auto-loads.com nebus atsakingas už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.

7.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš auto-loads.com pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. auto-loads.com nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

7.4. auto-loads.com neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.

7.5. Klientas supranta ir sutinka, kad auto-loads.com niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

7.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad auto-loads.com niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

7.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog auto-loads.com nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, banko kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.

8.Taisyklių keitimas

8.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, auto-loads.com turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

8.2. auto-loads.com praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

8.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

9. Slapukų politika

9.1. Kad auto-loads svetainė tinkamai veiktų, ji į Vartotojo įrenginį įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Slapukai (ang. cookies) - tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Vartotojo interneto naršyklėje, kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. Jie Tiekėjui padeda atpažinti Vartotoją, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Vartotojo naršymo istoriją, parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis) ir pritaikyti turinį. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.

9.2. Tiekėjas naudoja slapukus siekiant nustatyti Vartotojų lankymosi auto-loads įpročius, pagerinti Vartotojų patirtį lankantis auto-loads, suteikti personalizuotas paslaugas Vartotojams. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Vartotojas naudojasi auto-loads svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Vartotojas atvyko į auto-loads iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Jeigu Vartotojas yra registruotas vartotojas, tai gali būti duomenys, koks yra Vartotojo vardas ir el. pašto adresas, kurie gali būti apdorojami serveryje registruojantis. Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais.

9.3. Slapukais gaunamą informaciją Tiekėjas naudoja tokiais tikslais: prisiminti prisijungimo duomenis; užtikrinti duomenų saugumą prisijungus; užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą; prisiminti Vartotojo išsaugotus skelbimus ir naudotas paieškas, Vartotojo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent Vartotojui aktualų turinį ir tobulinti portalą pagal Vartotojo pageidavimus, Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.

9.4. Slapukus gali įrašyti ir auto-loads reklaminius skelbimus rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent Vartotojui ir atitikti Vartotojo interesus. Jie taip pat naudojami, kad tam tikras reklamas Vartotojas matytų tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

9.5. auto-loads svetainėje gali būti naudojami tokių rūšių slapukai:

9.5.1. techniniai slapukai – būtini tam, kad Vartotojas galėtų naršyti auto-loads ir naudotis svetainės funkcijomis. Be šių slapukų Vartotojas negalėtų naudotis auto-loads paslaugomis;

9.5.2. funkciniai slapukai – leidžia auto-loads įsiminti Vartotojo pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, Vartotojui asmeniškai pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį;

9.5.3. analitiniai slapukai – naudojami svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Tiekėjas šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. auto-loads šiuo tikslu naudoja tam tikrų trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai, įdiegia savo slapukus;

9.5.4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai –naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti Vartotoją ar pasiūlyti panašias Paslaugas, kurias Vartotojas jau žiūrėjo;

9.6.5. trečiųjų šalių slapukai – leidžia matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Tiekėjas neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama. Tiekėjas pateikia jam žinomą informaciją apie trečiųjų šalių privatumo politiką ir slapukų naudojimą;

9.5.6. socialinių tinklų slapukai –yra būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti auto-loads informaciją (pavyzdžiui, norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu draugams arba išreikšti patikimą). Socialinių tinklų slapukai neįtakoja navigacijos auto-loads.

9.6. Vartotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda: (i) pirmą kartą atlikdamas registraciją auto-loads, (ii) jei Vartotojo naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir/ ar nepakeisdamas; (iii) auto-loads svetainėje, registracijos anketose ir/ ar paskyrose pateiktoje auto-loads nuorodoje apie slapukus paspaudęs „sutinku“ žymą. Vartotojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.

9.7. Vartotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti pakeisdamas naršyklės duomenis ir nustatymus (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.), taip pat registracijos metu. Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Vartotojas turės sekti mobiliojo prietaiso arba mobiliojo prietaiso programinės įrangos naudojimo instrukciją. Tačiau kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu Vartotojas ištrins slapukus, jam teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis auto-loads. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta adresu  AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

9.8. Tiekėjas gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.

9.9. Tretieji asmens reklamos tikslais slapukų pagalba gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Vartotojo informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus, tiek ir nuolatinius slapukus. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus Vartotojas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Tiekėjas nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos ir neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams. Vartotojas savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Vartotojas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas.

10. Informacijos apsaugos priemonės

10.1. Tiekėjas Vartotojo Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tiekėjo vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

10.2. Tiekėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti Vartotojų Prisijungimo duomenis. Prie Vartotojų Prisijungimo duomenų gali prieiti tik Tiekėjo įgalioti asmenys. Mokėjimo dokumentų (kortelių ar pan.) numeriai, kuriais naudojamasi Mokamoms Paslaugoms apmokėti, yra specialiai koduojami, siunčiant tokią informaciją interneto ryšiu.

10.3. Tiekėjas primena, jog Vartotojas yra pats atsakingas už Prisijungimo duomenų slaptumą. Tiekėjas prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Vartotojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Vartotojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Vartotojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).

10.4. Tiekėjas įsipareigoja stengtis apsaugoti Vartotojo Asmens duomenis, kuriuos jis tvarko, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Vartotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Tiekėjas įspėja, kad Vartotojas negali garantuoti ir negarantuoja Vartotojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.

10.5. Tiekėjas Vartotojo Asmens duomenis saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Kliento duomenys yra sunaikinami praėjus ne ilgiau kaip 5 (penkeriems) metams nuo jo paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos arba Vartotojui panaikinus paskyrą. Tiekėjas siekia nesaugoti pasenusių ir neaktualių Vartotojo asmens duomenų, todėl šiuos duomenis atnaujinus (pavyzdžiui Vartotojui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Vartotojo informacija. Istorinė informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Tiekėjo veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Vartotojo mokėjimus ar pan.).

10.6. Susirašinėjimas su Vartotoju saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 5 (penkis) metus nuo Vartotojo paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

11.Baigiamosios nuostatos

11.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi tarp auto-loads.com ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal auto-loads.com buveinės vietą.

11.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir auto-loads.com laiką.